OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti  Izolace a projekty staveb s.r.o.
poplastovaneplechy.cz

se sídlem Havlíčkova 154,

411 17 Libochovice,

IČO: 25457101

Česká republika
Tel: +420 602 942 862
e-mail: velkoobchod@poplastovaneplechy.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Izolace a projekty staveb s.r.o., se sídlem Havlíčkova 154, 411 17 Libochovice, zapsána v obch. rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19189 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese  www.poplastovaneplechy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webové aplikace.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.poplastovaneplechy.cz a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“). Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.7. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na e-shopu www.poplastovaneplechy.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 E-shop www.poplastovaneplechy.cz obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží  v katalogu jsou uvedeny v Kč bez daně z přidané hodnoty. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu www.poplastovaneplechy.cz.

2.4 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.5 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.6 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.7 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující hradí v  hotovosti nebo elektronicky na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Požádá-li o to kupující před odesláním objednávky, je možné zaplatit předem bankovním převodem – úhradou předfaktury.

3.2 Společně s cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3 Při platbě na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.4 Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle ji elektronicky po převzetí zboží a přijetí úhrady od objednatele. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.5 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.6 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.7 V případě, že kupující zboží bezdůvodně nepřevezme, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Před převzetím zásilky je kupující povinen zkontrolovat neporušenost, nepoškozenost obalů zásilky a v případě jakýchkoliv závad to neprodleně oznámit přepravci (řidiči) a před podepsáním převzetí zásilky nechat tuto skutečnost zapsat do přepravního listu. Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy má kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou tak neučinil), na kupujícího přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží. Kupující rovněž bere na vědomí, že pokud nepřevezme zboží specifikované v § 1837 občanského zákoníku a v čl. 4 obchodních podmínek (především zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu), které je pro prodávajícího s ohledem na charakter zboží nevyužitelné, je kupující povinen uhradit kupní cenu nepřevzatého zboží. Uvedené platí i tehdy, pokud není (v případech, kde je možné odstoupení od kupní smlouvy) řádně odstoupeno od kupní smlouvy.

4. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

4.1. Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. To se týká celých tabulí poplastovaného plechu rozměru 2000×1000 mmm.  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, a to na adresu e-shopu www.poplastovaneplechy.cz.

     Všechny profily z poplastovaného plechu jsou vyráběny až po objednávce kupujícího, podle jeho požadavků na tvary, barvu a množství výrobků. Jedná se o výrobky vybrané podle katalogu profilů nebo atypické lišty vyrobené na míru podle kupujícím zadaných tvarů, rozměrů a barev. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Dopravní obal zboží výrazně označte „E-SHOP – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY“.

4.3. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží spotřebitelem dle čl. 4.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (včetně nákladů na dodání zboží) spotřebiteli nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.5. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené spotřebitelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu

4.6. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

5. Práva z vadného plnění

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  •  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  •  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Ustanovení uvedená v čl. 5.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese www.poplastovaneplechy.cz . Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

5.6. Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím nebo to vyplývá z povahy věci.

5.7. Jestliže je kupní smlouva vadami porušena podstatným způsobem, může kupující požadovat:

  • odstranění vady dodáním zboží bez vad, dodáním chybějícího množství zboží nebo opravou zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  •  odstoupení od kupní smlouvy.

5.8. Nezvolí-li kupující své právo včas nebo se jedná o nepodstatné porušení kupní smlouvy má kupující právo na odstranění vady, anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 

5.9. Dopravní obal zboží výrazně označte „E-SHOP – REKLAMACE“.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

6.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.

6.3 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

6.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

7.3 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8. Doručování

8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele zásilkových služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno avízo o zpracování či nezpracování objednávky a předání zboží dopravci na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho objednávce.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.2 Kontaktní údaje prodávajícího: společnost Izolace a projekty staveb s.r.o., se sídlem Havlíčkova 154, 411 17 Libochovice,tel. +420 602 942 862, e-mail: velkoobchod@poplastovaneplechy.cz